No Picture
Uncategorized

Phụ luc B

PHỤ LỤC B CÁC CÔNG CỤ DINH DƯỠNG I. CÂN NẶNG LÝ TƯỞNG, CÂN NẶNG GẦY, CÂN NẶNG TRUNG BÌNH CHUẨN, VAD ĐIỀU CHỈNH CÂN NẶNG CƠ THỂ A. Công thức tính cân nặng lý [xem tiếp]